"Nasza Pasja – Twój Rozwój"
exleon

Cel szkolenia:
Przygotowanie do pracy z zeszytem pomagającym się uczyć.

Korzyści ze szkolenia: 
Nauczyciel dowie się, jak wspierać uczniów w prowadzeniu zeszytu, wybierze wraz z uczniami formy i zasady pracy z zeszytem, zdecyduje jakie składniki będzie zeszyt zawierał, aby wspierał uczniów w uczeniu się.

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie – podstawowe definicje.
2. Zasady prowadzenia zeszytu.
3. Przykłady zeszytów uczniowskich.
4. Zaplanowanie pracy.
5. Podsumowanie.

Czas trwania:
Standardowa rada szkoleniowa to 2-3 godziny zegarowe. W przypadku konieczności omówienia tematu w szerszym zakresie proszę o podanie ilości godzin.Cel szkolenia:
- uzyskanie wiedzy na temat zasad i istoty integracji, jej celów i potrzeb członków grupy, jakie dzięki niej można zaspokajać,
- rozwijanie i wzmacnianie umiejętności budowania zgranego zespołu w wyniku tworzenia, warunków ułatwiających grupie efektywne przejście początkową fazę procesu grupowego,
- wzbogacanie warsztatu pracy o ćwiczenia i metody sprzyjające oraz ułatwiające proces integrowania się grupy,
- przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności dotyczącej możliwości wykorzystania gier symulacyjno-diagnostycznych na różnych poziomach edukacyjnych,

Korzyści ze szkolenia: 
- zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie gier dydaktycznych jako metody nauczania/uczenia się,
- poznanie metody gier symulacyjno-diagnostycznych,
- nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego wykorzystania metody gier symulacyjno-diagnostycznych w nauczaniu niektórych przedmiotów oraz realizacji zadań wychowawcy klasy, opiekuna samorządu uczniowskiego, pedagoga/psychologa szkolenia, szkolnego doradcy zawodowego,
- nauka atrakcyjniejszego prowadzenia interaktywnych zajęć dydaktycznych,
- przekazanie nauczycielom (w ramach szkolenia) dostępu do bezpłatnych scenariuszy zajęć z wykorzystaniem gier symulacyjno-diagnostycznych i nauka wykorzystywania scenariuszy zajęć w praktyce,

Program szkolenia:
- uwarunkowania efektywnej pracy grupowej w środowisku szkolnym,
- cele pracy grupowej,
- role uczestników podczas pracy grupowej (role zespołowe),
- gry symulacyjno-diagnostyczne jako element tworzenia pracy grupowej,
- szanse i zagrożenia pracy metodą gier symulacyjnych,
- jak pracować metodą gier symulacyjnych w szkole?
- prezentacja przykładowego scenariusza gry dydaktycznej,
- warsztaty z zastosowaniem gry symulacyjnej.

Czas trwania:
Standardowa rada szkoleniowa to 2-3 godziny zegarowe. W przypadku konieczności omówienia tematu w szerszym zakresie proszę o podanie ilości godzin.Program szkolenia:
- model kształcenia oparty na doświadczeniu i metodzie eksperymentu służące poznaniu i wdrożeniu prezentowanych rozwiązań,
- obserwacja bezpośrednia w proces kształcenia
- metody, formy i techniki badawcze i ich wykorzystanie w praktyce szkolnej,
- prowadzenie i dokumentowanie doświadczeń i obserwacji przyrodniczych zgodnych z podstawą programową,
- planowanie własnych zajęć terenowych,
- rozwiązania, wpływające na efektywność procesu uczenia się.

Korzyści ze szkolenia:
Nauczyciel posiada umiejętności w opracowaniu karty pracy, doświadczeń przyrodniczych, lekcji modelowych, scenariuszy zajęć terenowych,
Zna przykłady między przedmiotowych projektów edukacyjnych realizowanych w oparciu o metodę eksperymentu.

Czas trwania:
6 godzin z możliwością rezygnacji z poszczególnych modułów i zarazem zmniejszonej liczby godzin.Program szkolenia:
- Zapoznanie nauczycieli z definicją oraz rolą metod aktywizujących
- stosowanie w praktyce technik aktywizowania i wspierania pracy uczniów, zasad pracy zespołowej, sposobów monitorowania pracy uczniów, wspieranie twórczości, kreatywności i innowacyjności ucznia

Korzyści ze szkolenia:
- ukształtowanie umiejętności stosowania w praktyce technik aktywizowania i wspierania pracy uczniów, zasad pracy zespołem, sposobów monitorowania pracy uczniów(w tym tabele dobrze wykonanego zadania).Program szkolenia:
- Istota tutoringu
- Relacja mistrz – uczeń w tutoringu
- Tutoring jako relacja
- Tutoring jako procesKorzyści ze szkolenia:
Pozyskanie wiedzy na temat metod pracy praktycznej i eksperymentalnej na lekcjach, planowania badań, nadzorowania szkolnych projektów naukowych, przykładowych eksperymentów, umiejętność realizacji eksperymentów z wykorzystaniem dostępnych przedmiotów i zjawisk.Korzyści ze szkolenia:
Nauczyciele zdobędą wiedzę w zakresie: neurobiologicznych podstaw funkcjonowania mózgu, metod nauczania przyjaznych mózgowi, nauczania polisensorycznego, inteligencji wielorakich, kinezjologii edukacyjnej, umiejętności wychowawczych i wspierania rozwoju ucznia, podstaw neurodydaktyki. Nauczyciela dowiedzą się, na czym polega nauczanie przyjazne mózgowi, jakie są etapy naturalnego procesu uczenia się – etapy, jak stwarzać okazje do rozwijania wszystkich typów inteligencji.Na cykl składają się trzy spotkania z uczestnikami:

Spotkanie I – Diagnoza
Diagnoza obejmuje rozmowę z dyrektorem placówki, analizę przedstawionej dokumentacji a także spotkanie z gronem pedagogicznym, którego celem jest stworzenie przestrzeni do autorefleksji, poznania i wykorzystania posiadanych zasobów, identyfikacji deficytów, odpowiedzi na kluczowe dla uczestników pytania

Spotkanie II – Warsztat praktyczny (Program warsztatu przygotowany na bazie diagnozy)
Wsparcie w realizacji zdefiniowanych indywidualnych potrzeb, doskonalenie konkretnej
umiejętności lub zbioru specyficznych umiejętności (np. umiejętności komunikacyjne,
budowanie autorytetu i zaangażowania uczniów, rozbudzanie kreatywności, etc.)

Spotkanie III - Podsumowanie
Wypracowanie rozwiązań, zwiększenie skuteczności wykorzystywania posiadanych kompetencjiCel szkolenia:
Nauczyciele wybiorą efektywny sposób kształcenia kompetencji kluczowych na swoim przedmiocie.

Korzyści ze szkolenia: 
Nauczyciele zdobędą wiedzę na temat koncepcji kompetencji kluczowych zgodnie z dokumentem Rady Europejskiej z 22 maja 2018 roku, będą wiedzieć, jak kształtować kompetencje kluczowe, poznają przykłady kształcenia kompetencji kluczowych, zaplanują efektywny proces kształcenia kompetencji kluczowych na swoim przedmiocie.

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie.
2. Kompetencje kluczowe zgodnie z dokumentem Rady Europejskiej z 22 maja 2018roku.
3. Kompetencje kluczowe w polskiej szkole.
4. Przykłady kształcenia kompetencji kluczowych.
5. Zaplanowanie procesu kształcenia kompetencji kluczowych na swoich zajęciach.
6. Podsumowanie.

Czas trwania:
Standardowa rada szkoleniowa to 2-3 godziny zegarowe. W przypadku konieczności omówienia tematu w szerszym zakresie proszę o podanie ilości godzin.


89-620 Chojnice, ul. Długa 12
tel/fax: 52 334 56 59
szkolenia@fds-consulting.eu