"Nasza Pasja – Twój Rozwój"
exleon

Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników ze zjawiskiem nadpobudliwości psychoruchowej, nakierowanie postawy nauczyciela w na postrzeganie zachowań dziecka jako objawów nadpobudliwości. Poznanie zasad skutecznej komunikacji w pracy z dzieckiem z nadpobudliwością oraz nabycie umiejętności korygowania objawów nadpobudliwości psychoruchowej w grupie (np. klasie szkolnej) i w pracy indywidualnej z dzieckiem. Umiejętność odróżniania objawów ADHD od zachowań niepożądanych, rozwinięcie umiejętności wspierania dziecka a także nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy rodziców do pracy z dzieckiem.

Program: 
Objawy nadruchliwości psychoruchowej z perspektywy dziecka, rodzica i nauczyciela.
Prawda i fałsz o ADHD, czyli odróżnianie objawów od zachowań niepożądanych.
Wskazówki niezbędne do opracowania optymalnego planu pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo.
Metody pracy w klasie.
Aktywne słuchanie i motywowanie dziecka do współpracy i działań społecznych.
Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i radzenie sobie z zachowaniami niepożądanymi, impulsywnymi.
Integrowanie dziecka nadpobudliwego z klasą.
Modyfikacja zachowań – stawianie granic dziecku.
Rozwijanie odpowiedzialności u dziecka.
Zdobywanie narzędzi do pracy od rodziców - wstęp do współpracy.
Alternatywa wobec karania.


Korzyści:
- Uczestnicy szkolenia będą mogli pozyskać i uporządkować dotychczasową wiedzę na temat specyficznych potrzeb dziecka z ADHD.
- Otrzymają wskazówki, jak opracować plan terapii zajęciowej, jak rozwiązywać trudne sytuacje, wyciszać niepożądane zachowania, wprowadzać czytelny system zasad.
- Zaproponowane w trakcie szkolenia metody i techniki ćwiczą wytrwałość, wspomagają koncentrację, wpływają na poczucie własnej wartości, zaangażowanie, samodzielność, świadome uczenie się.Cel szkolenia:
Poznanie aspektów prawnych i praktycznych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
Dokumentowanie przebiegu nauczania dziecka z niepełnosprawnością.

Korzyści ze szkolenia: 
Nauczyciel pozna zasady pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem z niepełnosprawnością.

Program szkolenia:
1. Część teoretyczna,
2. Zajęcia praktyczne.

Czas trwania:
Standardowa rada szkoleniowa to 2-3 godziny zegarowe. W przypadku konieczności omówienia tematu w szerszym zakresie proszę o podanie ilości godzin.Cel szkolenia:
Agresja stanowi dzisiaj poważny problem społeczny, a proponowane szkolenie może stanowić wstęp do dalszych działań polegających na poszerzaniu wiedzy nauczycieli na temat agresji, szczególnie w ujęciu praktycznym, których wynikiem może być stworzenie w szkole programu przeciwdziałania agresji.

Program:
1. Przyczyny i skutki przemocy szkolnej;
2. Sposoby postępowania z agresywnym zachowaniem uczniów;
3. Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej – procedura siedmiu kroków interwencyjnych wg D. Olweusa Klarowna;
4. Komunikacja jako narzędzie łagodzenia agresji – 4 skuteczne techniki komunikacyjne;
5. Jak minimalizować przemoc w czasie lekcji, zapewnić ład w klasie i skłonić uczniów do poprawnego zachowania?
6. Powstrzymywanie spirali agresji - znaczenie współpracy szkoły z rodzicami;
7. Doskonalenie sposobów radzenia sobie z problemem przemocy (analiza przypadków).

Metody pracy:
Warsztat – podczas, którego zostaną zastosowane metody problemowe (klasyczna, burza mózgów, sytuacyjna i studiów przypadków), metody praktyczne (ćwiczenia indywidualne i grupowe) oraz elementy metody podającej (dyskusja i wykład interaktywny, przykłady z praktyki życia publicznego).Cel szkolenia:
Realizacja szkolenia ma na celu zdobycie wiedzy na temat zjawiska wagarów i ich uwarunkowania, poznanie przyczyn wagarów oraz ich grup i zapoznanie ze zjawiskiem demoralizacji i odpowiedzialności prawnej nieletnich, procedurami kontroli ucznia i procedurami postępowania z uczniem wagarującym.

Program:
Zjawisko wagarów jako codzienność szkolna.
Uwarunkowanie, przyczyny, skutki i funkcje wagarów.
Rodzaje wagarów.
Jestem dzieckiem…. Czy odpowiadam za siebie? (wpływ środowiska rodzinnego oraz zaburzeń w rozwoju).
Demoralizacja i aspekty prawne nierealizowania obowiązku szkolnego.
Wpływanie wagarów na rozwój ucznia.
Zapobieganie ucieczkom ze szkoły.
Procedury kontroli.
Procedury postępowania z uczniem wagarującym.

Metody pracy:
Warsztat, – podczas, którego zostaną zastosowane metody problemowe, metody praktyczne oraz elementy metody podającej.Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie metod i narzędzi do diagnozy funkcjonalnej dziecka z autyzmem oraz podstawowych metod pracy. Podczas szkolenia Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób planować obserwację dziecka oraz pracę terapeutyczną - edukacyjną dla osób z autyzmem. Szkolenie bogate jest w formy warsztatowe, podczas których Uczestnicy zmierzą się z budowaniem planów i programów terapeutycznych, projektowaniem pomocy
terapeutycznych oraz aranżowaniem przestrzeni przyjaznej osobom z autyzmem.

Program:
1 Charakterystyka osób z autyzmem i Zespołem Aspergera;
2 Problemy zdrowotne współtowarzyszące;
3 Współpraca szkoła - dom;
4 Metodyka pracy z dzieckiem autystycznym;
5 Kształtowanie systemu motywacyjnego;
6 Zbieranie i analiza danych dotyczących trudnych zachowań;
7 Rozpoznawanie przyczyn trudnych zachowań;
8 Strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi;
9 Budowanie programów, aranżacja pzestrzeni;
10 Omówienie zachowań trudnych występujących u osób ze spektrum zaburzeń
autystycznych.

Metody pracy:
Prezentacja , wykład, metody aktywizujące (pary, grupy, burza mózgów)Cel szkolenia:
Realizacja szkolenia ma na celu dostarczenie wiedzy na temat depresji u uczniów. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności zauważenia uczniów z objawami charakteryzującymi depresję oraz postepowania z uczniami z zaburzeniami nastroju oraz metody terapii w pracy z dzieckiem.

Program:
1. Depresja – jej objawy u ucznia.
2. Objawy depresji a zwykły smutek.
3. Depresyjny wzorzec emocji i zachowań.
4. Ryzyko zachowań samobójczych.
5. Procedury postępowania z uczniem w stanach kryzysu samobójczego.
6. Edukacja ucznia oraz rodziców na temat depresji.
7. Terapia w pracy z uczniem z depresją.

Metody pracy:
Warsztat, – podczas, którego zostaną zastosowane metody problemowe, metody praktyczne oraz elementy metody podającej.Cel szkolenia:
Realizacja szkolenia ma na celu zdobycie wiedzy na temat lęku i najczęściej występujących fobii u dzieci, poznanie nieprawidłowości rozwoju emocjonalnego w relacji do okresów rozwojowych dziecka. Uczestnicy poznają zasady pracy terapeutycznej z dziećmi lękowymi.

Program:
1. Charakterystyka strachu vs lęku.
2. Lęk jako zjawisko adaptacyjne.
3. Wskaźniki dominacji lęku w życiu dziecka.
4. Postacie lęku oraz fobie.
5. Patologiczne strategie radzenia sobie z lękiem.
6. Rozwój psychiczny dziecka i rodzaje towarzyszących mu lęków.
7. Najczęściej występujące zaburzenia lęków u dzieci.
8. Nieprawidłowości rozwoju emocjonalnego w relacji do okresów rozwojowych.
9. Terapia dzieci lękowych.
10. Wskazówki dotyczące postępowania z dzieckiem lękowym.

Metody pracy:
Warsztat, – podczas, którego zostaną zastosowane metody problemowe, metody praktyczne oraz elementy metody podającej.


89-620 Chojnice, ul. Długa 12
tel/fax: 52 334 56 59
szkolenia@fds-consulting.eu