"Nasza Pasja – Twój Rozwój"
exleonCel szkolenia:
Głównym celem szkolenia jest poznanie zasad prowadzania kampanii promocyjnej w placówkach oświatowych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami dobrej komunikacji z mediami i środowiskiem lokalnym, nabędą umiejętności przygotowania komunikatu i notatki prasowej.

Program:
- Zasady dobrej promocji.
- Sponsoring i lobbing.
- Zasady kształtowania wizerunku szkoły.
- Udział rodziców i uczniów w działaniach promocyjnych szkoły.
- System identyfikacji wizualnej.
- Public relations w kształtowaniu wizerunku szkoły.
- Zasady komunikowania się w sytuacjach kryzysowych.
- Tworzenie komunikatu prasowego i notki prasowej.
- Reklama i strony internetowe.
- System komunikowania się szkoły ze środowiskiem lokalnym.
- Znaczenie promocji w kreowaniu pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
- Narzędzia promocji w środowisku lokalnym.

Metody pracy:
Warsztat, – podczas, którego zostaną zastosowane metody problemowe (klasyczna, burza mózgów, sytuacyjna i studiów przypadków), metody praktyczne (ćwiczenia indywidualne i grupowe) oraz elementy metody podającej (dyskusja i wykład interaktywny, przykłady z praktyki życia publicznego).SZKOLENIE PODSTAWOWE
- Motywacja do udzielania pomocy;
- Bezpieczeństwo własne;
- Bezpieczeństwo poszkodowanego;
- Zabezpieczenie miejsca wypadku;
- Skuteczne wzywanie pomocy;
- Kontrola podstawowych funkcji życiowych;
- Utrata przytomności, omdlenie, zaburzenia świadomości;
- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych, dzieci i niemowląt;
- Niedrożność górnych dróg oddechowych (ciało obce w drogach oddechowych, zadławienia);
- Rany, krwotoki, złamania, zwichnięcia, skręcenia;
- Oparzenia: termiczne, chemiczne, elektryczne Porażenia prądem elektrycznym,
- Zatrucia: pożywieniem, środkami chemicznymi, detergentami, lekami i narkotykami;
- Nagłe zachorowania: zawał serca, astma, padaczka, cukrzyca Utonięcia;
- Skład i sposoby wykorzystania apteczek domowych i osobistych;
- Ukąszenia, użądlenia i pogryzienia Ćwiczenia: Pozycja boczna ustalona;
- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa BLS/AED;
- Bezpieczne sposoby obracania na plecy, Wykonywanie opatrunków;
- Tamowanie krwotoków;
- Unieruchamianie złamań i stawów.


SZKOLENIE PRZYPOMINAJĄCE
Przypomnienie w formie wykładów/ćwiczeń podstawowych zabiegów ratujących życie i obsługa defibrylatora AED, a także postępowanie w przypadku urazów, sytuacji szczególnych, które mogą zdarzyć się podczas pracy nauczyciela i wychowawcy. Program przeznaczony dla nauczycieli oraz wychowawców.Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami wynikającymi z nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki oraz przygotowanie uczestników do organizowania wycieczek szkolnych, pełnienia roli kierownika lub opiekuna wycieczki szkolnej,

Korzyści ze szkolenia:
- uczestnicy dowiedzą się o odpowiedzialności wynikającej z organizacji wycieczek szkolnych,
- uczestnicy zostaną zapoznani z aktami prawnymi regulującymi organizację wycieczek szkolnych,
- uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu prawidłowego zorganizowania, przeprowadzenia i rozliczenia wycieczki szkolnej,
- uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi dokumentami związanymi z organizacją wycieczki szkolnej,

Program szkolenia:
1. Podstawy prawne organizacji wycieczek szkolnych:
źródła podstaw prawnych wycieczek szkolnych;
formy i typy wycieczek szkolnych;
cele wycieczek szkolnych;
dokumentacja formalno-prawna wycieczek szkolnych;
nadzór i kontrola nad organizacją i przebiegiem wycieczek szkolnych;
rozliczanie wycieczek szkolnych;
wybrane zagadnienia turystyki i krajoznawstwa;
rola i znaczenie sportu podczas wycieczek szkolnych;
2. Zadania i odpowiedzialność organizatora, kierownika i opiekuna wycieczki szkolnej:
zadania po stronie organizatora wycieczek szkolnych;
zadania po stronie kierownika wycieczek szkolnych;
zadania po stronie opiekuna wycieczek szkolnych;
bezpieczeństwo uczestników wycieczek szkolnych w czasie pobytu, marszu, przejazdu podczas wycieczki szkolnej,
żywienie uczestników wycieczek szkolnych;

Czas trwania:
Standardowa rada szkoleniowa to 2-3 godziny zegarowe. W przypadku konieczności omówienia tematu w szerszym zakresie proszę o podanie ilości godzin.Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom obowiązujących praw i obowiązków ucznia zapisanych z znanych (np. Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka czy Ustawa Prawo Oświatowe) i mniej znanych aktach proaktywnych (jak niektóre Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, itp.).

Korzyści ze szkolenia: 
Podczas szkolenia nauczyciele zapoznani zostaną ze znanymi i mniej znanymi aktami prawnymi regulującymi prawa i obowiązki uczniów. Przedstawiona zostanie wykładnia, często zawiłych i niejasnych zapisów aktów prawnych. Uczestnicy szkolenia otrzymają nie tylko teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne, bo oparte na analizie wybranych przypadków interpretacje wybranych praw i obowiązków uczniów. Nauczyciele biorący udział w szkoleniu, zapoznani zostaną także z konsekwencjami wynikającymi z często nieświadomego nieprzestrzegania zapisów praw i obowiązków uczniów wynikających z zapisów wybranych przepisów prawa.

Program szkolenia:
- Źródła praw i obowiązków ucznia,
- Wybrane prawa ucznia w świetle prawa,
- Wybrane obowiązki uczniów w świetle prawa,
- Przykłady działania nauczycieli na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie praw i obowiązków uczniów,

Czas trwania:
Standardowa rada szkoleniowa to 2-3 godziny zegarowe. W przypadku konieczności omówienia tematu w szerszym zakresie proszę o podanie ilości godzin.Cel szkolenia:
Określenie funkcji ewaluacji w procesie dydaktycznym i wychowawczym

Korzyści ze szkolenia:
Nauczyciel:
opracuje przykładowe narzędzia do ewaluacji własnej pracy
dokona analizy uzyskanych wyników
zaproponuje zmiany w procesie dydaktycznym i wychowawczym wynikające z przeprowadzonej ewaluacji

Program szkolenia:
1. Część teoretyczna,
2. Zajęcia praktyczne.

Czas trwania:
Standardowa rada szkoleniowa to 2-3 godziny zegarowe. W przypadku konieczności omówienia tematu w szerszym zakresie proszę o podanie ilości godzin.


89-620 Chojnice, ul. Długa 12
tel/fax: 52 334 56 59
szkolenia@fds-consulting.eu