"Nasza Pasja – Twój Rozwój"
exleon

Program szkolenia:
- metody identyfikacji barier wewnętrznych;
- zwalczanie hamujących myśli i emocji;
- trening umiejętności radzenia sobie z problemami;
- wyznaczanie i realizacja celów;
- trening asertywności

Korzyści ze szkolenia:
- szkolenie ma pomóc odpowiedzieć napytanie, jak podtrzymać poziom satysfakcji zawodowej i motywacji do pracy, by móc pełnić rolę nauczyciela, wychowawcy,pedagoga itp.Cel szkolenia:
- uzyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych dotyczących komunikacji i technik porozumiewania się,
- podniesienie kompetencji komunikacyjnych ułatwiających skuteczne porozumiewanie się z uczniami i rodzicami,
- przedstawienie i omówienie czynników warunkujących skuteczną autoprezentację,
- wzmacnianie i kształtowanie profesjonalnego wizerunku,
- rozwijanie umiejętności wywierania pozytywnego wrażenia i budowania wiarygodności wśród uczniów, rodziców i współpracowników,
- zdobywanie wiedzy na temat technik prezentacji i technik wywierania wpływu,
- wzmacnianie i kształtowanie własnych umiejętności autoprezentacyjnych.

Korzyści ze szkolenia: 
Szkolenie adresowane jest zarówno do nauczycieli, jak i do dyrektorów szkół, których codzienna praca ma wymiar komunikacyjny. Wzbogacenie własnego warsztatu o metody i techniki skutecznego porozumiewania się stanowi warunek efektywności procesów dydaktycznych oraz wychowawczych.
Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, którzy w swojej codziennej pracy zmuszeni są do częstszych wystąpień publicznych.

Program szkolenia:
- Komunikacja Interpersonalna
- komunikacja werbalna
- komunikacja niewerbalna (mowa ciała)
- aktywne słuchanie
- Techniki Komunikacji interpersonalnej
- czynniki ułatwiające komunikowanie się
- bariery komunikacyjne
- komunikacja pionowa i pozioma
- dystans i sfery osobiste w komunikacji interpersonalnej
- Komunikacja międzykulturowa
- stereotypy w komunikacji międzykulturowej
- Autoprezentacja
- zjawisko pierwszego wrażenia
- image
- wizerunek osobisty i jego elementy
- dres code
- body language
- Techniki prezentacji
- zasady dobrej prezentacji
- etapy i elementy przygotowania prezentacji
- sposoby, formy i metody prowadzenia prezentacji
- autoewaluacja i ewaluacja prezentacji
- Wystąpienia publiczne
- odbiorcy i ich typologia
- trema (stres) i jej przezwyciężanie
- pułapki w relacjach z gremium

Czas trwania:
Standardowa rada szkoleniowa to 2-3 godziny zegarowe. W przypadku konieczności omówienia tematu w szerszym zakresie proszę o podanie ilości godzin.Coaching - trening osobowości, mediacje dla nauczycieli, wzmacnianie osobowości, promowanie szkoły, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, większa motywacja do pracy

Cel szkolenia:
Nabycie umiejętności rozpoznawania symptomów wypalenia zawodowego. Uzyskanie informacji na temat stresu i wypalenia zawodowego. Poznanie przyczyn wypalenia, jego objawów i sposobów przeciwdziałania. Zapoznanie się z metodami zarządzania emocjami i redukcji stresu. Pozyskanie umiejętności rozpoznawania symptomów wypalenia zawodowego. Poznanie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
PROGRAM: Analiza przyczyn i skutków wypalenia zawodowego, charakterystyka zjawiska Jak przygotować się do pracy tak, aby rozwijać się zawodowo oraz efektywnie i świadomie uniknąć wypalenia Nabycie i przećwiczenie praktycznych umiejętności z zakresu motywacji, Edukacja psychologiczna, mediacje dla nauczycieli Uświadomienie pozytywnych i negatywnych emocji, kierujących naszym życiem.
Poznanie mechanizmów powstawania stresu i napięć na poziomie psychicznym oraz fizycznym Odkrycie przekonań ograniczających Omówienie sposobów reagowania na sytuacje trudne Odkrycie wewnętrznych zasobów pozwalających skutecznie radzić sobie z trudnymi sytuacjami Regeneracja własnych sił, zwiększenie motywacji.

Korzyści:
- nauczysz się rozpoznawać istotne elementy stresu i wypalenia zawodowego
- diagnozujesz własny poziom wypalenia zawodowego i tolerancji na stres
- rozwiniesz swój naturalny potencjał radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
- pozyskasz nowe umiejętności interpersonalne
- nauczysz się szybkich i konkretnych technik ułatwiające walkę ze stresem
- poznasz skuteczne strategie profilaktyki wypalenia zawodowego
- dowiesz się jak skutecznie motywować siebie oraz swoich pracowników
- poznasz efektywne techniki wzbudzania inspiracji rozwoju osobistego i zawodowegoCel szkolenia:
Uczestnicy poznają mechanizmy działania stresu i wypalenia zawodowego –przyczyny, objawy, konsekwencje oraz czynniki, które ułatwiają lub utrudniają pojawienie się tych zjawisk.
- Identyfikacja własnych źródeł stresu i wypalenia zawodowego
- Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z napięciami i trudnościami
- Rozwój osobisty

Program:
Czym jest stres? Rodzaje stresu, jego dobre i złe strony
Czynniki wywołujące stres:
- zewnętrzne
- wewnętrzne
Podobieństwa i różnice między stresem a wypaleniem
Modele wypalenia zawodowego
Ocena osobistych obszarów wypalenia zawodowego, symptomy zespołu wypalenia zawodowego
Przyczyny wypalenia zawodowego nauczycieli
Koncepcja siebie w świetle wyzwań w życiu zawodowym i osobistym
Jakość mojego życia a jakość mojego poczucia dobrostanu
Działanie umysłu i wykorzystanie jego funkcji w życiu
Możliwości i metody zapobiegania wypaleniu

Metody pracy:
Warsztat, – podczas, którego zostaną zastosowane metody problemowe (klasyczna, burza mózgów, sytuacyjna i studiów przypadków), metody praktyczne (ćwiczenia indywidualne i grupowe) oraz elementy metody podającej (dyskusja i wykład interaktywny, przykłady z praktyki życia publicznego).Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie się z zasadami skutecznej komunikacji interpersonalnej. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili dokonać oceny własnych preferencji komunikacyjnych i preferencji innych, rozpoznawać i zapobiegać tworzeniu barier komunikacyjnych w celu zwiększenia efektywności komunikacji a także rozpoznawać i stosować niewerbalne sygnały komunikacyjne, stosować zasady skutecznej komunikacji w pracy.

Program:
- Nowoczesne techniki i metody skutecznej komunikacji w codziennej działalności zawodowej, w kontaktach ze współpracownikami jak też w procesie nauczania;
- Diagnoza barier komunikacyjnych i techniki aktywnego zapobiegania ich wystąpieniu;
- Skuteczne formy komunikowania się, czyli nawiązywania kontaktu z uczniem, współpracownikiem, zwierzchnikiem, podwładnym;
- Świadomość wzajemnego wpływu w relacji zespół-jednostka i jednostka–zespół;
- Umiejętność stosowania różnorodnych technik zarządzania konfliktem;
- Coaching – droga do efektywnego komunikowania się;
- wspólne stworzenie katalogu norm i zasad komunikacji międzyludzkiej, z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na szkoleniu
- Zmiana postaw własnych oraz modelowania zachowań konstruktywnych (np. postawy asertywnej).

Metody pracy:
Warsztat, – podczas, którego zostaną zastosowane metody problemowe (klasyczna, burza mózgów, sytuacyjna i studiów przypadków), metody praktyczne (ćwiczenia indywidualne i grupowe) oraz elementy metody podającej (dyskusja i wykład interaktywny, przykłady z praktyki życia publicznego).Cel szkolenia:
Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, czym jest emisja głosu, dlaczego warto się jej uczyć, jak właściwie dbać o narząd głosu, by uniknąć schorzeń krtani.

Program:
1. Podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu budowy i fizjologii aparatu mowy, zapoznanie się z anatomią i fizjologią aparatu głosowego
2. Znaczenie prawidłowej emisji głosu w procesie mowy.
3. Wpływ stresu na głos.
4. Wykorzystywanie naturalnych możliwości swojego narządu głosowego, jak mówić bez wysiłku i zmęczenia głosowego.
5. Jak wzmocnić swój głos, mówić wytrzymałym i nośnym głosem, wykształcenie umiejętności posługiwania się głosem podpartym, wzmocnionym w rezonatorach, donośnym.
6. Wykorzystywanie walorów głosu w pracy wykształcenie poprawnej wymowy, wyrazistości artykulacyjnej i dykcji.

Korzyści:
1. dowiesz się jak radzić sobie z wpływem stresu na głos
2. jak wykorzystać naturalne możliwości swojego narządu głosowego
3. nauczysz się mówić bez wysiłku i zmęczenia głosowego
4. dowiesz się jak wzmocnić swój głos, mówić wytrzymałym i nośnym głosem
5. jak wykorzystać walory głosu w pracy
6. jak poprawić jakość i komfort pracy głosem
7. jak najefektywniej pracować nad własnym głosem
8. jak przygotować głos do pracyASERTYWNOŚĆ, CZYLI JAK BRONIĆ SIĘ PRZED MANIPULACJĄ, KRYTYKĄ I PRESJĄ NACISKÓW


Cel szkolenia:
Głównym celem szkolenia jest nauczenie uczestników asertywnej komunikacji ze sobą i z drugim człowiekiem. Ponadto zdobycie wiedzy na temat asertywności (cechy asertywnej postawy, prawa asertywności, zalety zachowania asertywnego), poznanie zasad asertywnej komunikacji oraz asertywnego dialogu wewnętrznego. Poznanie technik reagowania na prośby i wyrażania próśb (przyjmowanie odmowy i odmawianie), technik asertywnego wyrażania gniewu, asertywnego reagowania na krytykę. Zdobycie wiedzy na temat własnych zachowań asertywnych – autodiagnoza mocnych i słabych obszarów

Program:
- Postawa asertywna – charakterystyka.
- Autodiagnoza własnego stylu zachowania.
- Przedstawienie głównych stylów zachowań.
- Skuteczne metody odmawiania.
- Reakcja na krytykę.
- Zastosowanie zachowań asertywnych w sytuacjach szkolnych – radzenie sobie w sytuacjach trudnych z uczniami, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
- Obrona własnego zdania w kontakcie z rodzicami, współpracownikami, dyrekcją.

Metody pracy:
Warsztat, – podczas, którego zostaną zastosowane metody problemowe (klasyczna, burza mózgów, sytuacyjna i studiów przypadków), metody praktyczne (ćwiczenia indywidualne i grupowe) oraz elementy metody podającej (dyskusja i wykład interaktywny, przykłady z praktyki życia publicznego).Cel szkolenia:
Nauczyciele są często świadkami sporów czy kłótni między uczniami. Konflikty takie miały, mają i będą mieć miejsce w relacjach rówieśniczych. Różnice, występujące między uczniami, stawiają ich w sytuacji potencjalnego konfliktu. Gdy konflikt wybucha, warto wspomóc swoich wychowanków w jego rozwiązaniu, aby uniknąć dalszych problemów związanych z eskalacją wrogości i urazą we wzajemnych kontaktach
Nauczyciele dysponujący wiedzą o sposobie postępowania w sytuacji konfliktu, będą nie tylko pomagać uczniom w poradzeniu sobie z nimi, ale też modelować ich postępowanie w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów w przyszłości.

Program: 
- Źródła rozwojowe i sytuacyjne oraz typy konfliktów między uczniami;
- Metody rozwiązywania konfliktów: negocjacje, arbitraż, mediacje;
- Bariery mediacyjne;
- Procedura „krok po kroku” prowadzenia mediacji sporu między uczniami. Różnicowanie postępowania mediacyjnego w zależności od wieku uczniów; 
- Zasady przeciwdziałania eskalacji sporów.
89-620 Chojnice, ul. Długa 12
tel/fax: 52 334 56 59
szkolenia@fds-consulting.eu